§ § §        Vedtægter for Buick Club of Denmark        § § §

 

 

 § 1 Foreningsnavn / formål.
 Stk. 1 Foreningens navn er Buick Club of Denmark forkortet til BCD. Foreningens formål er udbredelsen af Buick’s i Danmark og kendskabet til historien bag mærket.
 § 2 Medlemskab af BCD.
 Stk. 1 BCD optager alle med interesse i Buick’s.
 § 3 Kontingent.
 Stk. 1 Kontingent fastsættes ved generalforsamling for nuværende 250,- dkr./året.
 Stk. 2 Kontingent betales 1 gang årligt, dog for minimum ½ år.
 Stk. 3 Kontingentet dækker én familie på en adresse.
 § 4 Generalforsamling.
 Stk. 1 BCD`s øverste ledelse er generalforsamlingen, der kan træffe afgørelse i alle spørgsmål vedr. klubben.
 Stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i forbindelse med klubbens træf.
 Stk. 3 Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.
 Stk. 4 Afstemninger ved generalforsamling foregår ved flertalsafstemning. Ved stemmelighed omstemmes.
 Stk. 5 Kun fremmødte til generalforsamling har stemmeret.
 Stk. 6 Ekstra ordinær generalforsamling kan ske ved 1/3 af klubbens medlemmers skriftlige krav eller ved flertalsafstemning i bestyrelsen. 2/3 af klubbens medlemmer skal være fremmødt for, at generalforsamlingen kan betragtes som gældende.
 Stk. 7 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt med mindst 21 dages varsel.
 Stk. 8 Ændring af BCD’s vedtægter eller opløsning af foreningen, skal varsles samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen.
 Stk. 9 Den årlige generalforsamling skal indeholde:
 1     Valg af dirigent.
 2     Beretning om foreningens arrangementer og virksomhed i det forløbne år.
 3     Gennemgang af foreningens regnskab samt vedtagelse heraf.
 4     Fastsættelse af kontingent.
 5     Behandling af indkomne forslag.
 6     Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
 7     Valg af revisor.
 8     Eventuelt.
 Stk. 10 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 hverdage inden generalforsamlingen.
 Stk. 11 Opstilling af kandidater til valg som bestyrelsesmedlem eller suppleant, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Der kan dog dispenseres for dette.
 Stk. 12 Generalforsamling afholdes sammen med klubben træf i uge 30/31 det følgende år.
 § 5 Bestyrelsen.
 Stk. 1

Bestyrelsen er bestående af 3 klubmedlemmer og 1 suppleant,der ved generalforsamling vælges for 2 år ad gangen.

Formand + 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år

1 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Suppleant er på valg hvert år.

 Stk. 2 Ved generalforsamling vælges endvidere 1 suppleant også gældende et år ad gangen. Suppleanten har ret til deltagelse i bestyrelsesmøder.
 Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 Stk. 4 Bestyrelsen afholder møder, hvis der fra formanden eller fra 2 bestyrelsesmedlemmer anmodes herom, eller minimum 1 gang årligt.
 Stk. 5 Bestyrelsen består af formand, 2 menige bestyrelsesmedlemmer hvor af den ene er kasserer, samt en suppleant.
 Stk. 6 Beslutninger i bestyrelsen foregår ved flertalsafstemning.
 Stk. 7 Bestyrelsen er underlagt generalforsamlingens afgørelser og direktiver, men er i spørgsmål vedr. den daglige ledelse selvstændige og beslutningsdygtige.
 § 6 Bestyrelsesarbejde.
 stk. 1 Vedligeholdelse af medlemsliste.
 stk. 2 Skabe kontakt med andre klubber med fælles interesser.
 § 7 Regnskab.
 Stk. 1 Foreningens regnskabsperiode løber fra 1/1 til 31/12.
Stk. 2 Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent, samt betaling af regninger. Kassereren og bestyrelsen kan råde over foreningens formue, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.
 Stk. 4 I tilfælde af kassereren forlader sin post i utide, overdrages foreningens konti og regnskab til bestyrelsen.
 § 8 Udmeldelse og ekskludering.
 Stk. 1 Udmeldelse af BCD skal ske skriftligt til klubformanden.
 Stk. 2 Medlemmer i restance, vil betragtes som udmeldte, hvis ikke andet er aftalt med formanden eller kassereren.
 Stk. 3 Medlemmer har 30 dage til kontingentbetaling, hvorefter man betragtes som værende i restance.
 Stk. 4 Medlemmer der modarbejder BCD, krænker dens omdømme eller groft overtræder klubbens vedtagne love, vil kunne ekskluderes.
 § 9 Foreningens opløsning.
 Stk. 1 Gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes ved en ekstra generalforsamling. Beslutning om foreningens opløsning kræver tilslutning fra min. 2/3 af foreningens medlemmer.
 Stk. 2 Ved manglende fremmøde til generalforsamling vedr. foreningens opløsning, indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, der skal afholdes indenfor 2 mdr. efter forslagets fremsætning. Foreningens opløsning kan ved ekstra ordinær generalforsamling gyldigt vedtages, hvis 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer for afgørelsen.
 Stk. 3 Et evt. overskud efter betaling af foreningens udestående gæld, gives til velgørende formål.

Disse BCD-vedtægter blev vedtaget 19/8 2005 ved klubbens grundlæggelse.

Vedtægter er ændret ved generalforsamlingen 2017

Vedtægter er ændret ved generalforsamlingen 2019

Vedtægter er ændret ved generalforsamlingen 2023

 

Joomla Tutorials for Beginners